Tham khảo chi tiết mục lục 1 bài luận văn kinh doanh hoàn chỉnh

0
46

THAM KHẢO MỤC LỤC CHI TIẾT

LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………………………………………………….. i

LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………………………………….ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT……………………………………………………………………………………………. iii

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………………. iv

DANH MỤC BẢNG………………………………………………………………………………………………………. x

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH ……………………………………………………………………..xi

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………..1

1.1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu……………………………………………………………………………………………….. 2

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………..2

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiến của đề tài……………………………………………………………….. 3

1.6 Kết cấu của luận văn……………………………………………………………………………….………………….. .3

Chương 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN …………………………….4

2.1. Đặc điểm, khái niệm, đặc điểm nền du lịch……………………………………………..………………….. .4

2.1.1. Khái niệm về du lịch………………………………………………………………………..………………….. …4

2.1.2. Khái niệm sản phẩm du lịch…………………………………………………………..………………………..4

2.1.3. Khái niệm tài nguyên du lịch…………………………………………………………….…………………….5

2.1.4. Vị trí, vai trò của kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế – xã hội………..………………..6

2.2. Lý thuyết liên quan………………………………………………………………………………………………….8

2.3. Công cụ Hoạch định chiến lược kinh doanh………………………………………….…………………24

2.3.1. Ma trận môi trường bên ngoài EFE và ma trận môi trường bên trong IFE………….………24

2.3.2. Ma trận điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – đe dọa (SWOT) [6]………………………………25

2.3.3. Ma trận QSPM………………………………………………………………………………………………….25

2.4. Các nghiên cứu trước liên quan…………………………………………………………..……………..26

2.5. Đề xuất mô hình nghiên cứu và giả thuyết………………………………………….………………26

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………….……………..30

3.1. phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu………………………………….…………….30

3.2. Tổng thể và mẫu nghiên cứu……………………………………………………………..…………….30

3.3 Thu thập dữ liệu………………………………………………………………………………..…………….32

3.3.1 Dữ liệu thứ cấp…………………………………………………………………………….………………32

3.3.2 Dữ liệu sơ cấp…………………………………………………………………………………..…………..33

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN……………………………………..……….34

4.1. Tổng quan về ngành du lịch huyện Hoằng Hoá……………………………………………..……….34

4.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên ngành du lịch Hoằng Hoá giai đoạn 2013 – 2015……….34

4.1.2. Phân tích cơ sở hạ tầng du lịch…………………………………………………………….…………40

4.1.3. Tài nguyên du lịch………………………………………………………………………………………..41

4.1.4. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch và cơ sở hạ tầng…………………………….……………41

4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh khu du

lịch Hải Tiến……………………………………………………………………………………………..………….43

4.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài………………………………………………………………………43

4.2.2 Phân tích môi trường ngành……………………………………………………………….……………47

4.2.3. Phân tích cơ hội và thách thức…………………………………………………………..……………53

4.3. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong……………………………………………..…………..54

4.3.1. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng của ngành……………………………………………………….54

4.3.2. Nguồn nhân lực………………………………………………………………………………..…………..56

4.3.3. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch……………………………………………………..…………..58

4.3.4. Đầu tư phát triển du lịch………………………………………………………………………………..58

4.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch……………………………………………………………..59

4.3.6. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu……………………………………………………..……………62

4.4. Đề xuất chiến lược cho Khu du lịch Hải Tiến (phân tích SWOT)……………….………….63

4.4.1. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020…….……….63

4.4.2. Quan điểm và định hướng phát triển ngành du lịch huyện Hoằng Hoá, tỉnh

Thanh Hoá………………………………………………………………………………………………..………….64

4.4.3. Mục tiêu phát triển……………………………………………………………………………………….66

4.4.4. Đề xuất phương án chiến lược kinh doanh…………………………………………..………..66

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………………..………..73

5.1 Tóm tắt lại kết quả nghiên cứu………………………………………………………………..………..73

5.2 Giải pháp…………………………………………………………………………………………….…………73

5.2.1. Giải pháp về nguồn lực tài chính……………………………………………………….………….73

5.2.2. Giải pháp về nguồn nhân lực………………………………………………………………………..75

5.2.3. Giải pháp về xúc tiến và quảng bá du lịch……………………………………………..……….77

5.2.4. Các giải pháp khác…………………………………………………………………………….………..78

  1. a) đa dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch…………………………………78
  2. b) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh…………79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………..83

Tham khảo luận văn phân tích chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải TiếnTham khảo luận văn phân tích chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến

Xem thêm: quản trị chi phíkênh phân phối

 Kết cấu của luận văn

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu có liên quan

Chương 3. phương pháp nghiên cứu

Chương 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Xem đầy đủ: chiến lược kinh doanh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.